Skróty Ksiąg biblijnych

 

 

 S K R Ó T Y

K S I Ą G   B I B L I J N Y C H

 

Stary Testament

 

Księga Rodzaju (1 Księga Mojżeszowa) Gen, gen, Rodz, rdz, 1M, 1m, 1Moj, 1moj, 1mojż, Rdz, IMoj,
Księga Wyjścia (2 Księga Mojżeszowa) Exo, exod, 2mojż, 2M, 2m, ex, wj, 2Moj, 2moj, Wj, Wyj, Ex, IIMoj,
Księga Kapłańska (3 Księga Mojżeszowa) Lev, lev, Kpl, kpl, 3M, 3m, 3Moj, 3moj, 3mojż, kpł, Kpł, Kapł, Kapl, IIIMoj,
Księga Liczb (4 Księga Mojżeszowa) Num, num, 4 Moj, 4moj, Lb, lb, 4mojż, Nu, nu, 4M, 4m, Liczb, IVMoj,
Księga Powtórzonego Prawa (5 Księga Mojżeszowa) Deu, 5M, 5m, 5mojż, 5Moj, 5moj, pwt, deut, de, Pwt, Dt, Vmoj,
Księga Jozuego Jos, jos, Joz, joz
Księga Sędziów Jdg, Sdz, sdz, Sędz, Sedz,
Księga Rut Rut, rut, rth, Rt, rt, Ru,
1 Księga Samuela 1Sa, 1sa, 1Sm, 1sm, 1sam, 1Sam,
2 Księga Samuela 2Sa, 2sa, 2Sm, 2sm, 2Sam, 2sam,
1 Księga Królewska 1Ki, 1ki, 1Krl, 1krl, 1Król, 1król,1Krol
2 Księga Królewska 2Ki, 2ki, 2Król, 2król, 2Krl, 2krl, 2Krol
1 Księga Kronik 1Ch, 1ch, 1Kron, 1kron, 1chr, 1Krn, 1krn,
2 Księga Kronik 2Ch, 2ch, 2Kron, 2kron, 2chr, 2Krn, 2krn,
Księga Ezdrasza Ezr, ezr, ezra, Ezd, ezd, Ezdr, ezdr,
Księga Nehemiasza Neh, neh, Ne, ne,
Księga Estery Est, est, Estery,
Księga Hioba Job, job, Hiob, hiob, Hi, hi, Hioba,
Księga Psalmów Psa, psa, Ps, ps, Psalmy, Psalm,
Księga Przysłów (Księga Przypowieści) Pro, pro, przyp, prov, Prz, prz, Przy, Pr,
Księga Koheleta (Księga Kaznodziei Salomona) Ecc, ecc, kazn, eccl, Koh, koh, Kohelet,
Księga Pieśń nad Pieśniami Sol, PNP, pnp, sgs, SS,
Księga Izajasza Isa, isa, izaj, Iz, iz,
Księga Jeremiasza Jer, jer, Jr, jr,
Lamentacje Jeremiasza (Treny) Lam, lam, Lm, lm, tren, Tr, Treny, La,
Księga Ezechiela Eze, eze, Ez, ez, ezech,
Księga Daniela Dan, dan, Dn, dn, Da
Księga Ozeasza Hos, hos, Oz, oz, oze,
Księga Joela Joe, joe, Jl, jl, joel, Joel
Księga Amosa Amo, amo, Amos, amos, Am, am,
Księga Abdiasza Oba, oba, abd, Ab, ab, obad, Ob,
Księga Jonasza Jon, jon, jonah, Jnh,
Księga Micheasza Mic, mic, Mich, mich, Mi, mi,
Księga Nahuma Nah, nah, Na, na, Nach,
Księga Habakuka Hab, hab, Ha, ha,
Księga Sofoniasza Zep, zep, So, so, Sof, sof, zeph,
Księga Aggeusza Hag, hag, Ag, ag, agg,
Księga Zachariasza Zec, zec, Za, za, Zach, zach, zech,
Księga Malachiasza Mal, mal, Ml, ml,
 

Nowy Testament

 

Ewangelia Mateusza Mat, mat, Mt, mt,
Ewangelia Marka Mar, mar, Mk, mk,
Ewangelia Łukasza Luk, luk, Lk, lk, Łuk, łuk, Łk, łk,
Ewangelia Jana Joh, jhn, Jan, jan, Jn, jn, J, j,
Dzieje Apostolskie Act, Dz, dz, dzap, acts, Ac,
List do Rzymian Rom, rom, Rz, rz, Rzym, rzym, Ro,
1 List do Koryntian 1Co, 1co, 1Kor, 1kor, 1cor,
2 List do Koryntian 2Co, 1co, 1Kor, 1kor, 1cor,
List do Galatów Gal, gal, Ga, ga,
List do Efezjan Eph, eph, Ef, ef, Efez, efez,
List do Filipian Phi, Flp, flp, phl, phil, Fil, Fl, Php,
List do Kolosan Col, col, Kol, kol,
1 List do Tesaloniczan 1Th, 1th, 1thes, 1tes, 1Tes
2 List do Tesaloniczan 2Th, 2th, 2thes, 2tes, 2Tes
1 List do Tymoteusza 1Ti, 1ti, 1Tm, 1tm, 1Tym, 1tym, 1tim,
2 List do Tymoteusza 2Ti, 2ti, 2Tm, 2tm, 2Tym, 2tym, 2tim,
List do Tytusa Tit, tit, Tt, tt, tts, Tyt, tyt,
List do Filemona Phm, phm, fil, Filem, filem, Flm, flm,
List do Hebrajczyków Heb, heb, Hebr, Hbr, hbr,
List Jakuba Jam, jam, Jk, jk, Jak, jak, Jas,
1 List Piotra 1Pe, 1pe, 1P, 1p, 1piotr,
2 List Piotra 2Pe, 2pe, 2P, 2p, 2piotr,
1 List Jana 1Jo, 1jo, 1jan, 1Jn, 1jn, 1jhn, 1J, 1j,
2 List Jana 2Jo, 2jo, 2jan, 2Jn, 2jn, 2jhn, 2J, 2j,
3 List Jana 3Jo, 3jo, 3jan, 3Jn, 3jn, 3jhn, 3J, 3j,
List Judy Jud, jud, Jude, jude, Judy, judy,
Apokalipsa Jana (Objawienie) Rev, rev, Ap, ap, Obj, obj,

Apokryfy

 

Księga Tobiasza Tob, Tb, tb,
Księga Judyty Jdt, jdt, Judyty
Księga Estery (grecka) Esg, 1mch, 1mach,
Księga Mądrości Wis, 2mch, 2mach,
Prolog Syracha Sip, Mądr, mądr, Mdr, mdr, Madr,
Księga Syracha Sir, syr,
Księga Barucha Bar, bar, Ba, ba, Barucha,
List Jeremiasza Epj,
Modlitwa Azariasza Pra,
Księga Zuzanny Sus,
Księga Bela Bel,
1 Księga Machabejska 1Ma,1Mch, 1Mach,
2 Księga Machabejska 2Ma, 2Mch, 2Mach,
1 Księga Ezdrasza 1Es,
Modlitwa Manassesa Prm,
Psalm 151 Psx,
3 Księga Machabejska 3Ma, 3Mch, 3Mach,
4 Księga Ezdrasza 4Es,
4 Księga Machabejska 4Ma, 4Mch, 4Mach,