1.Kult Marii w świetle dogmatów

biblia 28Spośród wszystkich stworzeń wyjątkowe i specjalne miejsce w religii katolickiej zajmuje Maria, matka Chrystusa, doznając czci określanej mianem hyperdulia, t.j. czci uwielbienia przewyższającej kult oddawany wszystkim świętym i aniołom. Każdy żarliwy i praktykujący katolik jest gorliwym czcicielem Marii. Pod jej wezwaniem istnieją tysiące kościołów, kaplic i ołtarzy, gdzie wierni oddają hołd swej orędowniczce klękając przed jej wizerunkami i zanosząc do niej swe modły. Głęboko wierzą, że jest największą wśród świętych pocieszycielką strapionych i są przekonani o bezwzględnej skuteczności jej wstawiennictwa. Modlitewniki kościelne obfitują w modlitwy do Marii, a śpiewniki – w hymny pochwalne. Poeci poświęcają ku jej czci swe utwory, a artyści – arcydzieła sztuki.

„Kościół zachęca nas – czytamy w katechizmie – na każdym kroku do szczególnej czci dla Matki Bożej. Do każdego „Ojcze nasz” dodaje „Zdrowaś Maryjo” ; t r z y r a z y dziennie przywołuje nam w pamięć głosem d z w o n k a zwiastowanie narodzenia Chrystusa Pana … i każe nam wzywać Marję (przez modlitwę „Anioł Pański”). Kościół ustanowił więcej ś w i ą t ku czci Marji, do wielu nabożeństw dołącza l i t a n i ę l o r e t a ń s k ą, oddaje J e j cześć szczególną w pięknych n a b o ż e ń s t w a c h m a j o w y c h i w nabożeństwach r ó ż a ń c o w y c h (zwłaszcza w październiku). Ku czci Matki Bożej powstało mnóstwo ś w i ą t y ń, z których niejedna wstawiła się odpustami i cudami, jak np. Częstochowska w Polsce, Lourdes we Francji, Loretto we Włoszech, Maria Zellchowska w Austrii (Styrja), Kavelaer w prowincjii Nadreńskiej, Einsiedeln w Szwajcarii … Na cześć Najśw. Panny jest mnóstwo wspaniałych pieśni k o ś c i e l n y c h i świeckich, napisanych przez znakomitych autorów i czcicieli …” [Ks.dr Fr. Spirago, Katolicki katechizm ludowy, cz. II, str. 124.]

Jan Grodzicki „Kościół dogmatów i tradycji” 1963 str. 165